พื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics Module 1-3 (ภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมตัวสู่เส้นทางการเป็น Data Scientist

Your Instructor


LinkedIn Learning
LinkedIn Learning

Course CurriculumFrequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!