7 Operational Risk ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และ แนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤตในบริบทของสถาบันการเงิน

เรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับมือในสภาวะวิกฤต เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

การบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกหน่วยงาน และทุกองค์กรมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับมือในสภาวะวิกฤต เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก

คำอธิบายหลักสูตร (Course Description)
ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับมือในสภาวะวิกฤต เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก (To continue improving the operational risk management knowledge and get ready for crisis situation for business continuity)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ

  • เข้าใจ 7 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และกระบวนการจัดการความเสี่ยง (7OR Operational Risk Management)
  • เข้าใจการเตรียมพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Crisis Management Process)
  • เข้าใจแนวทางปฏิบัติและรับมือต่อสภาวะวิกฤต (Roles and Responsibilities)
  • เรียนรู้เหตุการณ์ตัวอย่างในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติ (Case Study)


Your Instructor


pmd47
pmd47

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!